ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਂਵੇਂ ਸੱਚ ਬਚਾ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣ | 31.12.2017 | Bhwanigarh | Dhadrianwale